Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu WWW Biblioteka - Centrum Kultury w Lubniewicach

Biblioteka - Centrum Kultury w Lubniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu WWW Biblioteka - Centrum Kultury w Lubniewicach

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-02-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Rusakiewicz - Dyrektor BCK w Lubniewicach.
 • E-mail: centrumkultury@bck.lubniewice.pl
 • Telefon: 957557639

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Lubniewicach
 • Adres: ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice
 • E-mail: urzad@lubniewice.pl
 • Telefon: (95) 755 70 52

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Budynek Biblioteka – Centrum Kultury w Lubniewicach mieszczący się przy ul. Jana Pawła II 51B posiada trzy wejścia zlokalizowane na parterze budynku.
Wejście główne (od strony parkingu) i wejście boczne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.
Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek, na który reagują pracownicy wezwani przez osobę niepełnosprawną mającą trudności w dostaniu się do Instytucji Kultury.
Przed budynkiem znajduje się duży parking ogólnodostępny z kilkunastoma miejscami parkingowymi.
Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami ani punktami kontroli. Brak jest w budynku windy oraz podestów.
Budynek posiada częściowe bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po całym budynku osobom niepełnosprawnym.
Dla osób na wózkach dostępne są  szerokie korytarze, brak dostosowanych toalet.
Korytarz oraz pomieszczenia na parterze budynku są w większości przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Brak jest możliwości dostania się wózkiem inwalidzkim z parteru budynku na jego piętro.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania pism w druku powiększonym.
Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
Kolejnym obiektem należącym do BCK w Lubniewicach jest biblioteka, która mieści się na półpiętrze w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Os. Słowiańskie 4 w Lubniewicach.
Do biblioteki można wejść wejściem głównym albo wejściem bocznym szkoły. W obu przypadkach napotkamy utrudnienia w postaci schodów.
Od hali sportowej znajduje się podjazd dla wózków, dzięki któremu możliwe jest dostanie się do pomieszczeń biblioteki bez jakichkolwiek utrudnień.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępne są  szerokie korytarze, brak dostosowanych toalet.
Przed budynkiem szkoły znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności,
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne,
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści,
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka,
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu],