Kodeks etyczny

Kodeks etyczny

Załącznik do zarządzenia nr 4 z dnia 03.01.2023 r.

         Dyrektora Biblioteki- Centrum Kultury  w Lubniewicach

 

Kodeks etyki pracowników

Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach

(nazwa instytucji kultury)

 

Kodeks etyki wyznacza standardy postępowania, których powinny przestrzegać osoby zatrudnione w Bibliotece- Centrum Kultury w Lubniewicach w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Kodeks etyki jest zbiorem zasad w relacjach ze współpracownikami, przełożonymi i osobami spoza w/w instytucji, mających swoje źródło w uniwersalnych zasadach współżycia społecznego. Osoby zatrudnione w BCK dążą do wykonywania swoich obowiązków w sposób kreatywny i twórczy, tak aby praca była dla nich źródłem osobistej satysfakcji, a jednocześnie jak najlepiej służyła wszelkiej działalności kulturalnej i czytelniczej prowadzonej przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Lubniewicach.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:
 • BCK ‒ należy przez to rozumieć Bibliotekę- Centrum Kultury w Lubniewicach,

(nazwa instytucji kultury)

 • kodeksie ‒ należy przez to rozumieć Kodeks Etyki,
 • pracowniku ‒ należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną w BCK na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, a także stażystów i wolontariuszy,
 • dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora BCK,
 • etyce – należy przez to rozumieć normy moralne, które przekładają ogólne ideały i wartości przyjęte przez społeczeństwo na praktykę dnia codziennego.

 

 1. Pracownik BCK wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, z należytą starannością, dążąc do osiągania jak najlepszych rezultatów w pracy zawodowej, a jednocześnie szanuje godność osobistą i pracę innych pracowników.
 2. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego działania były przejrzyste i jawne, niewzbudzające podejrzeń o konflikt między interesem własnym a interesem BCK.
 3. Pracownik traktuje każde organizowane wydarzenie jako czas odświętny i dokłada wszelkich starań, aby odbiorcy czuli się komfortowo.

 

§ 2

Podstawowe wartości i zasady, którymi kierują się pracownicy teatru

 

Zasady praworządności i uczciwości

1. Pracownik BCK zobowiązany jest do wykonywania obowiązków służbowych z największą starannością oraz dbałością o mienie i środki publiczne.

2. Pracownik wykonuje swoje obowiązki zgodnie z prawem, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych BCK.

3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów związanych z zatrudnieniem w BCK.

4. Pracownik, kierując się zasadami sprawiedliwości i uczciwości, ujawnia wszelkie sytuacje, w których jego interes prywatny koliduje z interesem publicznym; nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie.

5. Pracownik wykonuje zadania sprawnie i rzetelnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie, a swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej.

 

Zasada równouprawnienia

1. Przy rozpatrywaniu spraw, podejmowaniu decyzji, podziale obowiązków lub ustalaniu gratyfikacji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania osób znajdujących się w takiej samej albo bardzo podobnej sytuacji.

2. Pracownik powstrzymuje się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania pojedynczych osób w szczególności ze względu na narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne, a zauważone przejawy takiego zachowania niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi.

 

 Zakaz nadużywania uprawnień

1. Pracownik korzysta ze swoich uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu nadane.

2. Nie korzysta z uprawnień dla osiągnięcia celów osobistych, a także nie ulega naciskom z zewnątrz.

 

Zasada bezstronności i niezależności

1. Pracownik działa niezależnie od woli osób spoza BCK i pozostaje lojalny wobec instytucji, w jakiej jest zatrudniony.

2. Pracownik działa bezstronnie, nie faworyzując nikogo i nikogo nie dyskryminując.

3. Na postępowanie pracowników nie ma wpływu interes osobisty lub rodzinny.

 

Zasada współodpowiedzialności

 1. Pracownik BCK nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.
 2. Czuje się współodpowiedzialny za działania podejmowane wspólnie z innymi pracownikami.
 3. Pracownik dzieli się ze współpracownikami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym oraz udziela fachowych porad i rzetelnych informacji w sprawach wynikających z zakresu obowiązków.
 4. Wykazuje dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy w celu realizacji statutowych celów BCK.

 

Zasada dbałości o pozytywny wizerunek BCK

 1. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności BCK.
 2. Pracownik dba o tworzenie dobrego wizerunku BCK na zewnątrz.

 

Zasada uprzejmości i życzliwości

 1. W swoich kontaktach ze współpracownikami i interesantami pracownik zachowuje się uprzejmie i życzliwie. Jest przy tym uczynny i udziela wyczerpujących odpowiedzi na skierowane do niego pytania, stara się pomóc zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami.
 2. W kontaktach z kolegami i współpracownikami pracownik stara się słuchać również racji innych, zwraca uwagę lub przedstawia swoje poglądy w sposób niebudzący agresji i niepowodujący poczucia poniżenia, umie się podporządkować i dostosować, jeśli tego wymaga dobro BCK.
 3. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby pracownik stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.

Zasada wysokiej kultury osobistej

1. Pracownik zachowuje się godnie i kulturalnie w miejscu pracy i poza nim, przestrzegając powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.

2. Postępuje w sposób lojalny wobec przełożonego i współpracowników. Traktuje ich z szacunkiem, respektuje ich wiedzę, doświadczenie oraz szanuje ich czas i pracę.

3. Pracownik dba o przyjazną atmosferę w BCK. Jest koleżeński i uczynny w kontaktach ze współpracownikami.

4. Pracownik BCK jest odpowiednio ubrany i zadbany stosowanie do zajmowanego stanowiska, wykonywanych obowiązków i okazji.

 

Zasada dbałości o mienie BCK

Pracownik racjonalnie, oszczędnie i efektywnie użytkuje i gospodaruje mieniem oraz środkami publicznymi, mając za nie poczucie pełnej odpowiedzialności.

 

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Pracownik BCK składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie lub po podjęciu zatrudnienia. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.
 2. Przestrzeganie postanowień Kodeksu etyki stanowi podstawowy obowiązek pracownika BCK.